Hiporehabilitace a profesní názvosloví

Asistent - proškolená osoba, která pomáhá terapeutovi nebo cvičiteli s naplněním cíle terapeutické nebo jezdecké lekce.
 
Cvičitel jezdectví pro parasport – trenér parasportovců. Cvičitel jezdectví pod Českou jezdeckou federací (ČJF) se speciálním školením v rámci FEI Para-Equestrian (dříve I.P.E.C.) a WCR ČR.
 
Cvičitel koní pro hiporehabilitaci - osoba, která připravuje koně pro hiporehabilitační účely.
 
Hiporehabilitace – zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním postižením/oslabením/handicapem/se specifickými potřebami.
 
Hiporehabilitační kůň – kůň vybraný a speciálně připravený pro účely hiporehabilitace.
 
Hipoterapie – sekce hiporehabilitace. Metoda fyzioterapie využívající přirozenou mechaniku pohybu koně v kroku a pohybových impulzů při něm vznikajících, k programování motorického vzoru pohybu do CNS klienta, prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Cíle dosahuje postupnou adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovní neurofyziologické a psychomotorické. Provádějí ji terapeuti se speciálním vzděláním, kteří prošli speciálním výcvikem – fyzioterapeut, ergoterapeut.
 
Klasifikátor handicapu – specialista s osvědčením FEI Para-Equestrian, který je oprávněn hodnotit parasportovce s cílem je rozdělit do tříd, které jim umožní optimální úspěch a fair play. Klasifikátorem handicapu může být jen fyzioterapeut nebo lékař.
 
Aktivity s využitím koní ( pro oblast pedagogickou, sociální ) – sekce hiporehabilitace, původně pod názvem Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ). Metoda speciální/sociální pedagogiky a sociální práce, využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami. Provádějí ji osoby se speciálním vzděláním, kteří prošli speciálním výcvikem – pedagog, speciální/sociální pedagog, sociální pracovník apod.
 
Terapie s využitím koní s pomocí psychologických prostředků – sekce hiporehabilitace, původně pod názvem Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ). Metoda psychoterapie, která k terapii lidí se specifickými potřebami využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním, terapie prostřednictvím koně. Provádějí ji terapeuti se speciálním vzděláním, kteří prošli speciálním výcvikem – psychoterapeut, psycholog, psychiatr apod.
 
Lonžér – osoba starší 18ti let, člen ČJF se splněnou lonžovací zkouškou.
 
Parajezdec, paravoltižér, paravozatajec – účastník parajezdeckých soutěží.
 
Parajezdectví – sekce hiporehabilitace, dříve pod názvem Sportovní ježdění hendikepovaných. Jezdec se zdravotním postižením/oslabením/handicapem se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží.
 
Paradrezura – disciplína parajezdectví, drezura upravená pro jezdce se zdravotním postižením / oslabením / handicapem, což je klasická jezdecká disciplína, kdy jezdec předvádí se svým koněm předem danou úlohu na drezurním obdélníku.
 
Paraparkur – disciplína parajezdectví, skokové soutěže pro jezdce se zdravotním postižením/oslabením/handicapem. Jezdí se v páru – zdravý jezdec následován parajezdcem, nebo jednotlivě.
 
Paravoltiž – disciplína parajezdectví, voltižní ježdění modifikovaná pro osoby se zdravotním postižením / oslabením / handicapem. Cvičí se na neosedlaném koni. Využívá se voltižních madel a dečky. Kůň je veden na lonži lonžérem na voltižním kruhu v kroku o průměru 15 - 18m. Cvičenci cvičí sestavy jednotlivce, dvojic a skupin (3- 4 cvičenci).
 
Paravozatajství – disciplína parajezdectví, vozatajství upravené pro osoby se zdravotním postižením/oslabením/handicapem, které samostatně nebo pod odborným dozorem za pomoci speciálních pomůcek ovládají koně v zápřeži.
 
Parawestern - disciplína parajezdectví vycházející z klasických westernových disciplín, které jsou přizpůsobené pro jezdce se zdravotním postižením / oslabením / handicapem, řídí se přesnými pravidly WCR (Western Club Riding).
 
Rozhodčí – osoba proškolená ČJF nebo WCR, která dbá na dodržování určených pravidel a která rozhoduje o výsledcích parajezdeckých soutěží.
 
Vodič koně – proškolená a vycvičená osoba, která vede koně během terapeutické nebo jezdecké lekce.